Select Page
ALGEMENE VOORWAARDEN
Opdracht:

1. Op elke overeenkomst met Myrna Coaching & Consulting GCV (MCC) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (volgens de laatste versie) en eventuele bijzondere voorwaarden van de opdracht van toepassing. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

2. MCC spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren. De meest effectieve werking wordt bereikt door met de klant samen te werken als in een team. MCC gaat ervan uit dat alle door de klantverstrekte informatie volledig en juist is en hierop mag vertrouwd worden.

 

Betalingen:

3. De klant ontvangt periodiek (in principe maandelijks) een staat van gepresteerde uren/dagen en kosten In functie van de gepresteerde werkzaamheden gedurende de afgelopen periode. Daarnaast kan MCC bij aanvang of gedurende de loop van de opdracht een provisiestaat sturen aan de klant met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt.

4. De klant is ertoe gehouden staten van MCC onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de klant onweerlegbaar geacht een staat van MCC aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de staat. Behoudens tegenbewijs zal elke staat geacht worden ontvangen te zijn door de klant de tweede werkdag na de datum van de staat.

5. Staten van MCC zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de datum van de staat. Vanaf de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande Ingebrekestelling verwijlinterest gelijk de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.

6. Bij betalingsachterstal heeft MCC het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de klant betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

 

Samenwerking met derden:

7. MCC mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. MCC is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

 

Aansprakelijkheid:

8. MCC is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht (de “Schade’) geleden door de klant ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de Opdracht. In geen geval is MCC aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door derden.

 

9. De aanspakelijkheid van MCC is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan MCC worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. MCC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

10. MCC is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de klant of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

11. Elke vordering ten overstaan van MCC moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van MCC vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt , of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

12. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in eik geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

13. De klant zal MCC en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

14. Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van MCC – en geldt voorzover en In de mate naar Belgisch recht mogelijk.

 

Beëindiging van de samenwerking:

15. De klant en MCC kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, en met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst

 

Algemeen:

16. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deei)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zuilen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deeljbepdlingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

17. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van MCC en mogen door de klant niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van MCC.

18. De klant-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

19. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

 

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank:

20. Alle overeenkomsten met het Kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd.